REGULAMIN WAŻNY OD 01,07,2023 ROKU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROSPORTOWY.PL
wraz z regulaminem realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną

§ 1 Słowniczek
„SPRZEDAWCA” – Hertz Fitness spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Bielsku-Białej, zarejestrowaną przez SĄD REJONOWY w BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000934621, numer NIP: 5472204132, REGON: 380585210. Adres do doręczeń: ul. Grażyńskiego 40, 43-300 Bielsko-Biała, adres e-mail: [email protected],
nr telefonu: 694-157-582.
„UŻYTKOWNIK” – korzystający ze Sklepu Internetowego: (I) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, (II) osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
w przypadku gdy zawierana umowa ma charakter umowy powszechnie zawieranej w drobnych bieżących sprawach życia codziennego lub gdy osoba taka uzyskała na zawarcie umowy prawnie skuteczną zgodę przedstawiciela ustawowego; (III) osoba prawna oraz (IV) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
„KONSUMENT” – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
„PRZEDSIĘBIORCA” – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
„SKLEP INTERNETOWY” – serwis internetowy dostępny pod adresem www.prosportowy.pl stanowiący własność Sprzedawcy i prowadzony przez Sprzedawcę, za pośrednictwem którego Użytkownik może zakupić od Sprzedawcy Towary.
„TOWAR”- rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży.
„REGULAMIN” - niniejszy dokument.

§ 2 Postanowienia ogólne.
Sklep Internetowy prowadzony jest przez Hertz Fitness spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Bielsku-Białej, zarejestrowaną przez SĄD REJONOWY w BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000934621, numer NIP: 5472204132, REGON: 380585210. Adres do doręczeń: ul. Grażyńskiego 40, 43-300 Bielsko-Biała, adres e-mail: [email protected], nr telefonu: 694-157-582.
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego zlokalizowanego pod adresem: www.prosportowy.pl,  realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika (ułatwiających zawieranie pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem umów sprzedaży Towarów), realizacji uprawnień Użytkownika przysługujących mu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania ze Sklepu Internetowego jest dostęp Użytkownika lub osoby rejestrującej się do:
Komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu,
poczty elektronicznej,
przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej,
możliwości włączenia w przeglądarce internetowej zapisu plików Cookies oraz obsługi technologii Javascript,
Odpowiedniej rozdzielczości ekranu urządzenia, o którym mowa pod lit. a niniejszego ustępu (zalecana przez Sprzedawcę rozdzielczość ekranu to 1024x768).
§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną.
Usługi świadczone drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika (nieodpłatnie) przez Sprzedawcę to usługi: rejestracji w Sklepie Internetowym, prowadzenia konta
w Sklepie Internetowym, dostępu do spisu Towarów oraz koszyka zamówień, umożliwiających zawarcie właściwej umowy sprzedaży.
W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin stanowią regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin skierowany jest  do wszystkich korzystających ze Sklepu Internetowego, a także do osób rejestrujących się. Osoby, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zobowiązane są do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.
Rejestracja konta przez Użytkownika w Sklepie Internetowym jest możliwa jedynie po uprzednim zapoznaniu się z treścią Regulaminu i zaakceptowaniu jego treści. Spełnienie powyższych warunków osoba rejestrująca się potwierdza poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracji.
Usługa prowadzenia konta świadczona jest przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected]
Pozostałe usługi wymienione w niniejszym paragrafie świadczone są jednorazowo i ulegają zakończeniu z chwilą zakończenia procesu składania zamówienia lub procesu rejestracji.
W każdym czasie Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji odnośnie do świadczenia usług wskazanych w niniejszym paragrafie.  Reklamację Użytkownik może zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected]
§ 4 Prawa i obowiązki Użytkownika
Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nie powodujący zakłóceń
w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, będących w posiadaniu Sprzedawcy,
podania kompletnych i zgodnych ze stanem faktycznym danych (Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych nienależących do niego lub nieprawdziwych),
zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym,
korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw,
korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie
w zakresie własnego użytku osobistego.
Sprzedawca może pozbawić Użytkownika prawa korzystania ze Sklepu Internetowego
w przypadku:
podania nieprawdziwych danych podczas rejestracji lub przy składaniu zamówienia,
stwierdzenia naruszenia obowiązków, o których mowa w niniejszym paragrafie,

§ 5 Ceny oraz opłaty należne za dostarczenie zamówionych Towarów
Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego:
podawane są w złotych polskich,
zawierają podatek VAT,
nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
Ceny Towarów oferowanych w Sklepie Internetowym obowiązują do chwili zatwierdzenia nowego cennika, zgodnie z polityką ustalania cen obowiązującą
u Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu Internetowego i usuwania niedostępnych Towarów, przeprowadzania
i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
Promocje w Sklepie Internetowym  nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
Ceną wiążącą dla obu stron jest cena podana w podsumowaniu zamówienia.
Koszt wydania i odebrania Towaru ponosi Użytkownik.
Do wartości zamówionego Towaru zostanie doliczony koszt jego dostarczenia/przesyłki. Zatem na ostateczny koszt zamówienia składają się sumaryczna wartość zamówionych Towarów oraz koszt ich wysyłki. Informacja
o koszcie wysyłki pojawia się podczas wyboru przez Użytkownika sposobu doręczenia i formy płatności.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach przesyłek. Nie dotyczy to przesyłek Towarów już zamówionych i będących w trakcie realizacji.

§ 6 Składanie i przyjmowanie zamówień
Przedmiotem zamówień w serwisie internetowym Sklep Internetowy są Towary dostępne
w ofercie znajdującej się na stronie www.prosportowy.pl. w chwili składania zamówienia.
Użytkownik składa zamówienie na Towar korzystając z „Koszyka zamówień”.
Poprzez kliknięcie w ikonę „Dodaj do koszyka” Użytkownik akceptuje wybrane Towary zgodnie z ich opisem oraz ceną i wyraża wolę dokonania ich kupna zgodnie z Regulaminem.
Po naciśnięciu przycisku „zamawiam i płacę” przez Użytkownika, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty wskazanej ceny (a nadto akceptacji postanowień Regulaminu), a Sprzedawca do dostarczenia Towaru na wskazany w zamówieniu adres.
Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma na wskazany adres e-mail wiadomość zawierająca potwierdzenie złożonego zamówienia.
Utrwalanie i zabezpieczanie treści zawartej umowy oraz udostępnienie jej Użytkownikowi odbywa się poprzez:
udostępnienie Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego,
wysłanie Użytkownikowi potwierdzenia złożenia zamówienia na adres
e-mail, z którego złożone zostało zamówienie wraz z kopią Regulaminu,
załączenie do wysłanego Towaru dowodu zakupu,
utrwalenie treści zamówienia w systemie informatycznym Sprzedawcy.
Sprzedawca podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji oraz podczas składania zamówień.
§ 7 Procedura realizacji zamówień
Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Użytkownika Towar jest dostępny w magazynie Sprzedawcy. Informacja o dostępności znajduje się na stronie internetowej. W przypadku gdyby okazało się, że u Sprzedawcy występuje niezgodności informacji podanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego, z rzeczywistym stanem magazynowym, Użytkownik jest informowany o tym fakcie i ma możliwość zmiany zamówienia w całości lub w części (bez ponoszenia żadnych kosztów).
W przypadku niemożliwości wykonania zamówienia, wobec braku dostępności wybranego Towaru, Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od części umowy (jedynie w zakresie Towaru niedostępnego), a zamówienie zostanie w całości lub części anulowane, o czym Użytkownik otrzyma informację drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e–mail. Dokonana przez Użytkownika zapłata za zamówiony Towar, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Sprzedawcę zwrócona w terminie 7 dni roboczych od dnia skutecznego poinformowania Użytkownika o niemożliwości zrealizowania zamówienia.
W przypadku sprzedaży Towarów promocyjnych lub pochodzących
z wyprzedaży, których ilość jest ograniczona, zamówienia będą realizowane według kolejności wpływu, aż do wyczerpania zapasów.


§ 8 Formy płatności
Użytkownik ma prawo wyboru następujących sposobów płatności za zamówiony Towar:
„za pobraniem” - płatność za Towar w momencie odbioru przesyłki u kuriera lub w punkcie odbioru (adres: ul. Grażyńskiego 40, 43-300 Bielsko-Biała),
„przedpłata w PLN” na konto Sprzedawcy podane podczas procedury składania zamówienia,
„przedpłata w PLN” za pośrednictwem systemy PayU/PayPal przed dostawą.
Koszty dostawy wskazywane są każdorazowo w trakcie procesu składania zamówienia i mogą różnić się w zależności od wybranego przez Użytkownika  sposobu dostawy oraz wagi zamawianych Towarów. Użytkownik jest zawsze informowany o koszcie dostawy w automatycznie wygenerowanym podsumowaniu zamówienia dostępnym dla niego przed ostatecznym złożeniem oświadczenia o zawarciu umowy.
W przypadku niektórych Towarów (z uwagi na ich rozmiar i/lub wagę) Użytkownik nie będzie miał do wyboru wszystkich wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu sposobów płatności.

§ 9 Zasady dostarczania zamówień
Sprzedawca dostarcza zamówione Towary w sposób wskazany przez Użytkownika spośród poniżej wymienionych (Użytkownik dokonuje wyboru podczas składania zamówienia):
przesyłką kurierską – za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL lub ZADBANO (wyboru kuriera dokonuje Sprzedawca),
przesyłką kurierską wielkogabarytową (tzw. paletową – Towar jest dostarczany na palecie) – za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL lub ZADBANO (wyboru kuriera dokonuje Sprzedawca),
odbiór osobisty (adres: ul. Grażyńskiego 40, 43-300 Bielsko-Biała),
Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, chyba że co innego wynika z opisu Towaru umieszczonego w Sklepie Internetowym.
Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby termin dostawy był jak najkrótszy. Standardowa procedura przygotowania Towaru do wysyłki wygląda następująco: w ciągu maksymalnie 24 godzin od przyjęcia zamówienia Sprzedawca dostarcza Towar do kuriera (w przypadku zamówienia złożonego w piątek, w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy Sprzedawca dostarcza Towar do kuriera kolejnego dnia nie będącego sobotą lub dniem  ustawowo wolnym od pracy), zaś kurier zobowiązany jest standardowo do jego dostarczenia w terminie 2 dni roboczych (tj. dni od poniedziałku do piątku), maksymalnie w terminie 5 dni roboczych (tj. dni od poniedziałku do piątku) od odebrania Towaru od Sprzedawcy.   Bieg terminu realizacji przesyłki, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, rozpoczyna swój bieg nie wcześniej, niż po dokonaniu zapłaty przez Użytkownika.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje, że przesyłki kurierskie wielkogabarytowe (tj. o wadze powyżej 31,5 kg) dostarczane są w tzw. systemie „do pierwszych drzwi”. Oznacza to, że kurier nie dostarcza przesyłki
do mieszkania tylko zostawia ją przy drzwiach wejściowych/bramie itp.
Dostawa jest możliwa jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 10 Korespondencja
1. Dla ułatwienia i usprawnienia procedury dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym, Użytkownik zgadza się na prowadzenie korespondencji
e-mailowej. W jej ramach Użytkownik będzie otrzymywał, na podany przy logowaniu adres e-mail:
a) wiadomości dotyczące zamówionych przez niego Towarów i aktualnego stanu realizacji zamówienia. W treści e-maili zawarte są informacje o zamówieniu: numer, status, lista zamówionych Towarów wraz z cenami, kwota do zapłaty, forma płatności, sposób dostarczenia, dane adresowe, itp.
b) potwierdzenie zarejestrowania - po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym, osoba rejestrująca się otrzymuje potwierdzenie zarejestrowania, wraz z prośbą o autoryzację.
c) potwierdzenie złożenia zamówienia - w momencie zatwierdzenia przez Użytkownika zamówienia, w tym listy zamawianych Towarów, cen, formy płatności i sposobu odbioru, Użytkownik otrzymuje informację potwierdzającą wpłynięcie zamówienia. Zawiera ona numer zamówienia, wyszczególnienie zamawianych Towarów wraz z cenami, informację o formie zapłaty i sposobie doręczenia oraz adres docelowy wysyłki lub adres, w której zamówione Towary zostaną odebrane osobiście.
d) informację o częściowej kompletacji zamówienia - sytuacji, gdy nie wszystkie zamówione przez Użytkownika pozycje są osiągalne, otrzymuje on wiadomość z informacją o tym, które pozycje zostały skompletowane i w jego gestii pozostaje decyzja, czy anulować całe zamówienie, czy zrealizować je w części, w jakiej jest to w danym momencie możliwe. W zależności od podjętej przez Użytkownika decyzji, zostanie wysłany e-mail potwierdzający anulowanie całego zamówienia lub realizację jego części. W przypadku braku takiej decyzji w ciągu 7 dni roboczych, zamówienie będzie anulowane, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony stosowną wiadomością elektroniczną.
e) informację o płatności przelewem elektronicznym – w przypadku, gdy Użytkownik wybrał taką opcję zapłaty, otrzymuje stosowną informację. W przypadku wystąpienia problemów, e-mail zawiera prośbę o ponowienie próby zapłaty.
f) informację o wysłaniu zamówienia - po całkowitym skompletowaniu zamówionych pozycji i ich wysłaniu, Użytkownik otrzymuje wiadomość potwierdzającą ten fakt, wraz z informacją o adresie, na który przesyłka została wysłana.

§ 11 Prawo odstąpienia od umowy i zasady zwrotu Towarów
Prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny
i ponoszenia kosztów (poza tymi wymienionymi w ust. 3 lit. a niniejszego paragrafu) przysługuje Użytkownikowi będącemu konsumentem (a także osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności
z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Z prawa tego Użytkownik może skorzystać w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru. Dla skutecznego odstąpienia od umowy konieczne jest wysłanie stosownego oświadczenia (wzór oświadczenia stanowi załącznik do Regulaminu) przed upływem w/w terminu
w formie (do wyboru przez Użytkownika):
Wiadomości wysłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
e-mail Sprzedawcy: [email protected]
Listu nadanego przesyłką poleconą wysłaną na adres Sprzedawcy:
ul. Grażyńskiego 40, 43-300 Bielsko-Biała
W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej Sprzedawca prześle niezwłocznie Użytkownikowi
na trwałym nośniku (poprzez wiadomość e-mail) potwierdzenie otrzymania oświadczenia
o odstąpieniu od umowy.
W przypadku  skutecznego odstąpienia od umowy umowa traktowana jest jako niezawarta,
co wywołuje następujące skutki:
Sprzedawca zwraca Użytkownikowi, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (Sprzedawca nie zwraca kosztów odesłania Towaru przez Użytkownika – koszt ten ponosi Użytkownik. W przypadku Towaru, który ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą Użytkownik musi liczyć się z koniecznością poniesienia kosztów nadania Towaru przesyłką kurierską). Sprzedawca dokonując zwrotu używa tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik,
Użytkownik ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy; do zachowania ww. terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu jego odesłania (w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej) – chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar.
Uprawnienie do odstąpienia od Umowy nie wyłącza uprawnień Użytkownika wynikających
z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu zgodności Towaru
z umową oraz gwarancji.
Użytkownik, dokonując zgłoszenia reklamacyjnego, powinien wskazać, czy dochodzi swoich roszczeń z tytułu gwarancji czy odpowiedzialności za niezgodności Towaru z umową.
§ 12 Miejsce i sposób składania reklamacji (zgodność towaru z umową, rękojmia, gwarancja).
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w razie braku zgodności Towaru z umową zobowiązującą do przeniesienia własności towaru na konsumenta (a także na osobę fizyczną zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego
w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), w zakresie określonym w rozdziale 5a Ustawy o Prawach Konsumenta.
Jeżeli Towar jest niezgodny z umową:
Użytkownik może żądać jego naprawy lub wymiany na następujących zasadach:
Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Użytkownik żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Użytkowni żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru
z umową, wartość Towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Użytkownika powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili,
w której został poinformowany przez Użytkownika o braku zgodności
z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Użytkownik go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
Użytkownik udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie, zaś Sprzedawca odbiera od Użytkownika Towar na swój koszt.
Użytkownik nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie
z Towaru, który następnie został wymieniony.
Użytkownik może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
Użytkownik odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności
z umową zgodnie z ust. 3 lit. a i b niniejszego paragrafu;
Użytkownik nie doprowadził Towaru do zgodności z umową zgodnie
z ust. 3 lit. d-e niniejszego paragrafu;
brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;
brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu;
z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.
Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego
z umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z umową.
Sprzedawca zwraca Użytkownikowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż
w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika  
o obniżeniu ceny.
Użytkownik nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy Użytkownik może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także
w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Użytkownika  wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Użytkownik zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.
W razie odstąpienia od umowy Użytkownik niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Użytkownikowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje, że w przypadku chęci skorzystania z uprawnień opisanych w niniejszym paragrafie (niniejszy zapis dotyczy tylko i wyłącznie przesyłek kurierskich wielkogabarytowych), które wymagają zwrotu Towaru koniecznym będzie odpowiednie przygotowanie takiej przesyłki. Odpowiednie przygotowanie przesyłki – w zależności od firmy kurierskiej polegać będzie albo na umieszczeniu przesyłki na palecie
(w przypadku gdy przesyłka została dostarczona na palecie) albo zapakowaniu w opakowanie kartonowe, a następnie (w każdy przypadku) dostarczenie ich „do pierwszych drzwi”. Sprzedawca informuje, że powyższe wymogi narzucone są przez firmę kurierską.
Sprzedawca może udzielić na Towary gwarancji lub Towary mogą być objęte ochroną gwarancyjną udzieloną przez producenta. Każdorazowo wszelkie uprawnienia gwarancyjne
(a także procedura ich realizacji) opisane są
w oświadczeniu gwarancyjnym.  
Użytkownik może dokonać zgłoszenia reklamacyjnego na poniższych zasadach:
Zgłoszenie reklamacyjne może zostać przesłane Sprzedawcy
za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: [email protected],
pisemnie na adres Sprzedawcy: ul. Grażyńskiego 40, 43-300 Bielsko-Biała,
Użytkownik dla jak najsprawniejszego przebiegu procesu reklamacji
w zgłoszeniu reklamacyjnym wskazać: Towar, który podlega reklamacji (poprzez wskazanie nazwy Towaru lub numeru zamówienia), przyczynę reklamacji (np. poprzez wskazanie wady Towaru lub jego niezgodności
z umową), datę wystąpienia wady/niezgodności Towaru
z umową, treści żądania (Użytkownik nadto powinien wskazać, czy dochodzi swoich roszczeń z tytułu gwarancji czy odpowiedzialności za niezgodności Towaru z umową), preferowanego sposobu uzyskania odpowiedzi na reklamację oraz swoich danych kontaktowych.
Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku braku odpowiedzi w w/w terminie uznaje się, że uznaje reklamację za uzasadnioną.
W przypadku umów zawieranych z Użytkownikami będącymi Przedsiębiorcami wszelkie uprawnienia wynikające z rękojmi zostają wyłączone.
§ 13 Postanowienia końcowe. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Recykling.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego,
w szczególności przepisu Kodeksu cywilnego.
Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawieranych przez Użytkownika (nie będącego Konsumentem) ze Sprzedawcą jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym czasie, a wszelkie zmiany obowiązywać będą od daty poinformowania o tym fakcie Użytkownika. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian realizowane są na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
Zdjęcia produktów na stronach Sklepu Internetowego mają charakter poglądowy, zamawiany Towar może nieznacznie różnić się od prezentowanego na fotografii.
Sprzedawca informuje, że Użytkownik (będący Konsumentem) posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,
uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą,
a Użytkownikiem u powiatowego (miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),
złożenie skargi za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR to również źródło informacji odnośnie do form pozasądowego rozstrzygania ewentualnych sporów pomiędzy przedsiębiorcami a Konsumentami.
Sprzedawca zwraca uwagę, iż części Towarów (zawierających elementy elektryczne
i elektroniczne) nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstw domowych. Użytkownik zamierzający pozbyć się takiego Towaru zobowiązany jest do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą.  Nadto Sprzedawca informuje, że w każdej gminie znajduje się darmowy punkt zbiórki zużytego sprzętu. Informacja o takich punktach znaleźć można na  stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Dbając o pozbycie się Towaru  w odpowiedni sposób, można zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia [   ].


WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU
…………………..
(data i miejscowość)
Adresat:
Hertz Fitness spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Bielsku-Białej, adres do doręczeń: ul. Grażyńskiego 40, 43-300 Bielsko-Biała

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja, niżej podpisany …………………………………………………………………………………….. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących  towarów:

....................................................................................................................................................................

Wynikających z zamówienia o numerze:..............................................................................................

DO UZUPEŁNIENIA PRZEZ SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE:
1. Data zawarcia umowy:


2. Imię i nazwisko:


3. Adres korespondencyjny:


4. Data:


5. Podpis konsumenta: (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)…………………………………………
(podpis)

                                                                                      REGULAMIN PONIŻEJ WAŻNY DO 30,06,2023 ROKU

1. Sklep Internetowy, dostępny pod adresem internetowym http://www.prosportowy.pl, prowadzony jest przez spółkę Hertz Fitness Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Bielsku-Białej, zarejestrowaną przez SĄD REJONOWY w BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000737942, numer NIP: 5472204132, REGON: 380585210. Adres do doręczeń: ul. Grażyńskiego 40, 43-300 Bielsko-Biała, adres e-mail: [email protected], nr telefonu: (+48) 33 496 40 64.

1a. Definicje:

a) Adres Korespondencyjny Sprzedającego - ul. Grażyńskiego 40, 43-300 Bielsko Biała,

b) Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni, które są ustawowo wolne od pracy,

c) Formularz Zamówienia – formularz opisany w § 4 ust. 4, który umożliwia złożenie Sprzedającemu przez Kupującego Zamówienia (w rozumieniu określonym w lit. t) stanowiącego ofertę zakupu określonych Produktów wraz z wyborem sposobu dostawy i płatności,

d) Klient; Kupujący – osoba fizyczna lub prawna, o której mowa w ust. 4, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedającym,

e) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ze zm.,

f) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową art. 22 idx. 1 Kodeksu Cywilnego,

g) Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia – odpowiedź Sprzedającego w formie wiadomości e-mail zawierająca oświadczenie o przyjęciu oferty Klienta w formie złożonego przez niego wcześniej Zamówienia oraz w szczególności potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

h) Produkt – rzecz ruchoma lub usługa, którą może nabyć Klient za pośrednictwem Sklepu Internetowego od Sprzedającego,

i) Przedsiębiorca – podmiot zdefiniowany w art. 43 idx. 1 ustawy z dn. 23.04.1964 r. Kodeks cywilny, nabywający od Sprzedającego Produkty w celach związanych bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową,

j) Punkt Odbioru – ul. Grażyńskiego 40, 43-300 Bielsko Biała,

k) Rachunek Bankowy Sprzedającego – 21 1050 1070 1000 0090 8067 3552 prowadzony przez ING BANK,

l) Regulamin – niniejszy regulamin,

m) Sklep Internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.prosportowy.pl/,

n) Sprzedający; Usługodawca – spółka Hertz Fitness Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Bielsku-Białej, zarejestrowaną przez SĄD REJONOWY w BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000737942, numer NIP: 5472204132, REGON: 380585210

o) Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawarta lub zawierana pomiędzy Klientem i Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu Internetowego,

p) Usługa Elektroniczna – usługa, której świadczenie odbywa się drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego,

r) Usługobiorca – osoba korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę,

s) Witryna Produktu – witryna w Sklepie Internetowym Sprzedającego, na której prezentowany jest produkt, jego cena oraz informacja na temat jego dostępności,

t) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę nabycia określonych Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym od Sprzedającego składane za pośrednictwem Formularza Zamówienia, czyniące zadość wymaganiom wskazanym w art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego,

u) Złożenie Zamówienia – chwila, w której Klient składa Zamówienie w sposób wskazany w § 4 ust. 4 lit. b,

w) Adres E-mail Sprzedającego – [email protected],

2. Regulamin dotyczy zarówno Konsumentów, jak i Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, z wyjątkiem postanowień wyraźnie odnoszących się wyłącznie do Konsumentów lub wyłącznie do Przedsiębiorców.

3. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączenia, ani też ograniczania jakichkolwiek praw Konsumenta, jakie przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne wątpliwości tłumaczyć należy na korzyść Konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień regulaminu ze wskazanymi w zdaniu pierwszym przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

4. Klientem Sklepu Internetowego może być wyłącznie osoba prawna działająca poprzez upoważnione do tego organy lub osoba fizyczna posiadająca, co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca, ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

6. Konsument może porozumiewać się ze sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: [email protected] lub pod numerami telefonów: (+48) 33 496 40 64.

7. Umowa Kupującego ze Sprzedającym może być zawarta wyłącznie w języku polskim.

§ 2

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, takie jak ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki (w tym podatek VAT). Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są obliczane i wskazywane każdorazowo Klientowi w trakcie składania Zamówienia jeszcze przed jego wysłaniem.

3. Cena Produktu wskazana w Witrynie Produktu z chwilą Złożenia Zamówienia przez Klienta staje się dla niego wiążąca i nie ulegnie zmianie, niezależnie od ewentualnych późniejszych zmian cen w Sklepie Internetowym Sprzedającego. W trakcie procesu składania zamówienia (przed jego finalnym wysłaniem) Klient informowany jest o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia.

3a. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest złożenie przez Klienta Zamówienia (stanowiącego ofertę nabycia Produktów od Sprzedającego), co następuje poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia i wysłania go Sprzedającemu w sposób wskazany w § 4 ust.

4. Złożenie zamówienie oznacza akceptację regulaminu.

5. Umowa zostaje skutecznie zawarta z chwilą otrzymania przez Kupującego oświadczenia Sprzedającego o przyjęciu Zamówienia w formie Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia.

5a. Świadczenie Klienta będącego Przedsiębiorcą staje się w całości wymagalne w dniu następującym po dniu, w którym nastąpiło złożenie Zamówienia, chyba że Klient będący jednocześnie przedsiębiorcą zdecydował się na sposób zapłaty określony w § 3 ust. 1 lit. a lub c.

6. Sprzedający utrwali, zabezpieczy i udostępni Klientowi treść zawieranej Umowy Sprzedaży poprzez:

a) udostępnienie Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego,

b) wysłanie Klientowi Potwierdzenia Złożenia Zamówienia na adres e-mail, z którego złożone zostało Zamówienie wraz z kopią Regulaminu,

c) załączenie do wysyłanych przesyłek dowodu zakupu,

d) utrwalenie treści Umowy Sprzedaży w systemie informatycznym Sprzedającego.

§ 3

SPOSOBY PŁATNOŚCI, KOSZTY, TERMINY I SPOSOBY DOSTAWY

1. Sprzedający udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności:

a) płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki,

b) płatność przelewem tradycyjnym na Rachunek Bankowy Sprzedającego,

c) płatność przy odbiorze w Punkcie Odbioru,

d) płatność kartą płatniczą. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

2. Sprzedający udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

a) przesyłka pocztowa polecona (ekonomiczna),

b) przesyłka kurierska pobraniowa,

c) odbiór osobisty w Punkcie Odbioru,

d) przesyłka paletowa płatna przelewem lub pobraniowa

3. Dostawa Produktów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Koszty dostawy wskazywane są każdorazowo w trakcie procesu składania Zamówienia i mogą różnić się w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz wagi zamawianych Produktów. Klient jest zawsze informowany o koszcie dostawy w automatycznie wygenerowanym podsumowaniu Zamówienia dostępnym dla niego przed ostatecznym złożeniem Zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 4 lit b .

5. Przesyłki paletowe - Przesyłki wielkogabarytowe oraz ważące ponad 50 kg wysyłane są na palecie. Dostawa palet, a także przesyłek powyżej 31,5 kg odbywa się w systemie "burta-burta": kurier dostarcza paletę do najbliższego możliwego miejsca bez rozpakowywania lub wnoszenia do lokalu. Dodatkowe czynności załadunkowe i rozładunkowe pozostają po stronie Kupującego. ZALECAMY ZACHOWANIE PALETY, W PRZYPADKU REKLAMACJI LUB ZWROTU PRODUKTY ODBIERAMY NA PALECIE.

6. Termin dostawy wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba że w Witrynie Produktu wskazano termin krótszy. Jednakże w przypadku, gdy Kupujący zamawia kilka Produktów, które mają być wysłane w jednej paczce, termin dostawy wynosi tyle, ile wskazany dla Produktu z najdłuższym terminem dostawy.

Termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym należy liczyć w następujący sposób:

a) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności, o której mowa w ust. 1 lit. a – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

b) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności, o której mowa w ust. 1 lit. c – od dnia uznania płatności na Rachunku Bankowym Sprzedającego,

7. Sprzedający obowiązany jest dostarczyć Produkt bez wad.

§ 4

ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ;

USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące rodzaje Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę: Konto i Formularz Zamówienia.

1a. Korzystanie z Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę jest dla Usługobiorcy nieodpłatne.

2. Korzystanie z Konta jest możliwe po uprzedniej rejestracji Konta, na mocy której następuje zawarcie nieodpłatnej umowy o świadczenie drogą elektroniczną usług, o których mowa w ust. 1 (Klient wprowadza wymagane dane oraz zostaje poinformowany o tym, że wysłanie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z przyjęciem oferty Usługodawcy bezpłatnego świadczenia usługi elektronicznej) . Na rejestrację, o której mowa w zd. 1 składają się:

a) wypełnienie formularza rejestracyjnego poprzez wprowadzenie danych obejmujących adres e-mail, wskazane przez użytkownika hasło, z którego będzie korzystać w celu dostępu do Konta, zaznaczenie pola zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta oraz potwierdzającego zaznajomienie się z regulaminem,

b) wprowadzenie w przewidzianym do tego miejscu kodu wyświetlającego się w oknie zabezpieczającym oraz wciśnięcie przycisku opisanego jako „Zarejestruj”. System Usługodawcy automatycznie wygeneruje wiadomość z potwierdzeniem wprowadzenia danych i wyśle ją na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym,

c) Usługobiorca w celu aktywacji Konta otwiera wskazane w wiadomości, o której mowa w lit. B hiperłącze i na stronie www, na którą został przekierowany, wprowadza dane wskazane w formularzu. Po wypełnieniu formularza danych płatnika, o którym mowa w zdaniu 1 Usługobiorca może korzystać z Konta.

2a. Dane wprowadzone w trakcie rejestracji Konta mogą zostać w każdej chwili zmienione poprzez otwarcie linku „Moje konto”, wprowadzenie i zatwierdzenie zmian.

3. Koszyk jest funkcją sklepu powiązaną z danym Kontem pozwalającą na swobodne dodawanie i usuwanie Produktów, które następnie mogą zostać zamówione poprzez Formularz Zamówienia. Usługa ta dostępna jest dla każdej osoby, która poprawnie zarejestrowała Konto, o którym mowa w ustępie 2. Dodanie produktu do koszyka następuje poprzez wpisanie żądanej ilości produktu oraz wciśnięcie przycisku „dodaj do koszyka”.

3a. Podgląd produktów aktualnie dodanych do Twojego koszyka jest możliwy po kliknięciu kwoty zamówienia (będącej zarazem hiperłączem) pojawiającej się na stronie obok nazwy Konta. Edycja Produktów dodanych do koszyka możliwa jest poprzez kliknięcie wspomnianego w zdaniu hiperłącza.

4. Formularz Zamówienia jest funkcją pozwalającą na złożenie Zamówienia wybranych wcześniej i dodanych do Koszyka Produktów. Korzystanie z usługi rozpoczyna się z chwilą dodania Produktu do Koszyka w Sklepie Internetowym. Zamówienie następuje po łącznym:

a) kliknięciu kwoty zamówienia obok nazwy Konta i wypełnienie formularza dotyczącego wybranych Produktów, sposobu ich dostawy, zapłaty, danych płatnika, danych wysyłkowych oraz potwierdzenia poprzez otwarcie hiperłącza w formie przycisku o nazwie „Potwierdź zamówienie”,

b) zaakceptowaniu automatycznie wygenerowanego podsumowania zawierającego wszystkie istotne elementy zamówienia (w szczególności łączną cenę wszystkich zamówionych towarów wraz z kosztami dostawy) po uprzednim zapoznaniu się z regulaminem przez Usługobiorcę, zaakceptowaniu informacji o tym, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty oraz złożeniu oferty nabycia wskazanych w podsumowaniu Produktów poprzez wciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

4a. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.

5. Konto i Formularz Zamówienia w Sklepie Internetowym świadczone są przez czas nieoznaczony.

6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

a) Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,

b) Dostęp do poczty elektronicznej,

c) Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej,

d) Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768,

e) Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi technologii Javascript,

f) Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,

g) Usługobiorca proszony jest o wprowadzanie danych zgodnych ze stanem faktycznym,

h) Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

6a. Z uwagi na treść art. 12 ust. 1 pkt. 19 ustawy o prawach konsumenta z dnia 24 czerwca 2014 r. Usługodawca informuje, iż stosuje w swoim serwisie techniczne środki ochrony w postaci oprogramowania antywirusowego.

7. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej może być rozwiązana w każdym czasie w drodze porozumienia zawartego pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą.

8. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym (usługi Konto) może zostać:

a) wypowiedziana przez Usługobiorcę w dowolnym terminie, bez wskazywania przyczyn poprzez wysłanie wiadomości na Adres E-mail Sprzedającego lub pisemnie na Adres Korespondencyjny Sprzedającego. Okres wypowiedzenia wynosi 7 dni,

b) wypowiedzenia przez Usługodawcę umowy Usługobiorcy niebędącemu jednocześnie Konsumentem poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia na jego adres e-mail wskazany podczas rejestracji Konta. Okres wypowiedzenia w tym przypadku wynosi 3 dni.

9. Usługodawca zapewni Usługobiorcy dostęp do aktualnej informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.

10. Informacja handlowa będzie wyraźnie wyodrębniana i oznaczana w sposób niebudzący wątpliwości, że jest to informacja handlowa.

11. Usługodawca zapewni dostęp Usługobiorcy do informacji, o których mowa w art. 20 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 5

REKLAMACJA

1. Podstawą odpowiedzialności Sprzedającego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia) dla umów zawieranych od 25 grudnia 2014 roku jest w szczególności Kodeks Cywilny.

2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową i wynika z obowiązujących powszechnie przepisów prawa

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

3. Sprzedający na mocy postanowień niniejszego Regulaminu w żaden sposób nie ogranicza, ani nie wyłącza swojej odpowiedzialności z tytułu rękojmi.

4. Zawiadomienia o wadach Produktu, jak również zgłoszenia odpowiedniego żądania Klient dokonać może w szczególności poprzez:

a) pocztę elektroniczną wysyłając wiadomość na Adres E-mail Sprzedającego,

b) pisemnie na Adres Korespondencyjny Sprzedającego.

5. Klient może w wysyłanym przez siebie Zawiadomieniu, w celu ułatwienia Sprzedającemu prowadzenia procedury reklamacyjnej, wskazać:

a) informacje dotyczące powodu reklamacji oraz daty wystąpienia wad/niezgodności.

b) treść żądania (doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży / oświadczenie obniżeniu ceny Produktu / oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży)

c) dane kontaktowe oraz nr faktury

6. Kupujący, będący konsumentem, w przypadku skorzystania z uprawnień przewidzianych przepisami o rękojmi, zobowiązany jest na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Sprzedawcy, najtańszym zwykłym sposobem dostarczania rzeczy oferowanym przez Sprzedawcę, chyba że strony uzgodnią inaczej. Klient może zostać poproszony przez Sprzedającego o dostarczenie Produktu na jego Adres Korespondencyjny (na koszt Sprzedającego) w sytuacji, gdy będzie to niezbędne do ustosunkowania się przez Sprzedającego do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży/rękojmi. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wad/niezgodności, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Kupujący powinien udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

7. Rękojmia jest wyłączona dla produktów zakupionych na podmiot gospodarczy.

8. W ciągu 14 dni kalendarzowych Sprzedający ustosunkuje się do żądania klienta. Klient zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji wedle jego wyboru pocztą tradycyjną na wskazany przez niego adres, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub też w inny wskazany przez niego sposób niepowodujący nadmiernych trudności po stronie Sprzedającego.

9. Postanowienia ustępów 4, 5 i 8 stosuje się odpowiednio do reklamacji związanych ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę.

§ 5a

GWARANCJA

1. Produkty oferowane przez Sprzedającego mogą być objęte dodatkową gwarancją udzieloną przez producenta lub dystrybutora. W żaden sposób nie ogranicza to, nie wyłącza, czy też nie zawiesza uprawnień, jakie przysługują Klientowi z tytułu rękojmi, o której mowa w paragrafie poprzedzającym.

2. Produkty marki Hertz Fitness objęte są 24-miesięczną gwarancją producenta dla osób fizycznych, a także firm 1-osobowych oraz 1-miesięczną dla pozostałych działalności gospodarczych. Pozostałe produkty z oferty sklepu posiadają gwarancję określoną przez producenta danego produktu.

3. W przypadku gdy dany Produkt objęty jest gwarancją, Sprzedający zobowiązuje się do wydania wraz z zakupionym przez Klienta Produktem dokumentu gwarancyjnego oraz sprawdzenia zgodności znajdujących się na Produkcie oznaczeń z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym, jak również stan plomb innych umieszczonych na rzeczy zabezpieczeń.

4. Szczegółowe regulacje dotyczące gwarancji jakości rzeczy sprzedanej obowiązujące Sprzedającego i Kupującego zawiera w szczególności Dział III Kodeksu Cywilnego. Postanowienia zawarte w ust. 1-3 nie wyłączają, ani też w żaden sposób nie ograniczają stosowania właściwych w sprawie przepisów powszechnie obowiązujących.

§ 6

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient/Usługobiorca będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł ze Sprzedającym umowę na odległość, ma prawo od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania terminu, o którym mowa w zd. 1 wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem, w szczególności:

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na Adres E-mail Sprzedającego (wzór oświadczenia dostępny pod regulaminem - załącznik nr 1),

b) pocztą tradycyjną, pisemnie na Adres Korespondencyjny Sprzedającego,

1a. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w sposób wskazany w ust. 1 lit. a lub c Sprzedający prześle niezwłocznie Kupującemu na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

1b. Termin, o którym mowa w ust. 1 zd. 1 liczy się od:

a) objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta będącego Konsumentem lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

    obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

    polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

b) od momentu zawarcia w przypadku Usługi Elektronicznej i pozostałych umów.

2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. Jeżeli Kupujący będący jednocześnie Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem przestaje wiązać.

3. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego jednocześnie Konsumentem o odstąpieniu od umowy, zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Kupującego poniesione podczas zakupu (Sprzedający nie pokrywa kosztów odesłania produktów).

4. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta będącego jednocześnie Konsumentem do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

5. Jeżeli Klient będący jednocześnie jednocześnie Konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie będzie zobowiązany do zwrotu Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6. Klient ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje Klientowi będącemu Przedsiębiorcą.

9. Z uwagi na treść art. 12 ust. 1 pkt. 12 ustawy o prawach konsumenta z dn. 24 czerwca 2014 r. Sprzedający zobowiązany jest poinformować, iż zgodnie z art. 38 tejże ustawy prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Spory wynikłe pomiędzy Sprzedającym/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą, będącym jednocześnie Konsumentem, rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne w myśl obowiązujących powszechnie przepisów.

2. Spory wynikłe z umów, do których odnoszą się postanowienia niniejszego Regulaminu (w szczególności umów sprzedaży Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym), zawieranych pomiędzy Sprzedającym/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą, niebędącym jednocześnie Konsumentem, poddane będą sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.

3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Załącznik nr 1 do regulaminu - FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Załącznik nr 2 do regulaminu - POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

4..Komisja Europejska od 15 lutego 2016r., pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr, udostępnia platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Nasz adres poczty elektronicznej, jako potencjalny punkt kontaktu w tych sprawach [email protected]

§ 10
RECYKLING

UWAGA !

Produktów elektryczne stawiących cześć naszej oferty nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstw domowych. Oznaczone one są poniższym znakiem :

 

 Zgodnie z europejską dyrektywą WEE oraz polskim prawem zabrania się łączenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi odpadami. Użytkownik zamierzający pozbyć się produktu,zobowiązany jest do oddanie go do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W tym celu należy:

skontaktować się z punktem gdzie urządzenie zostało nabyte.Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu

skontaktować się z  z przedstawicielami władz lokalnych. W każdej gminie powinien znajdować się darmowy punkt zbiórki zużytego sprzętu. Informacja o takich punktach znaleźć można na  stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, a także na stronie www.electro-system.pl

Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.Zebrany w ten sposób sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie w pierwszej kolejności zostaną usunięte z niego składniki niebezpieczne. Pozostałe elementy trafią do odzysku i recyklingu.

Dbając o pozbycie się produktu w odpowiedni sposób, można zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, jakie mogłyby wyniknąć z niewłaściwego postępowania z odpadami powstałymi ze zużytego sprzętu elektronicznego. Składniki zawarte w takim sprzęcie mogą powodować długo utrzymujące się zmiany w środowisku i negatywnie wpływać na zdrowie ludzkie.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: Hertz Fitness Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Grażyńskiego 40, 43-300 Bielsko Biała

– Ja/My(*)niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuj Więcej informacji Odrzuć