POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

DANE OSOBOWE

 

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu www. prosportowy.pl  jest MEGA SPORT A.K. STRYKOWSKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Bielsku-Białej, zarejestrowana przez SĄD REJONOWY w BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000246081, numer NIP: 5471971237, REGON: 072850120. Adres do doręczeń: ul. Grażyńskiego 40, 43-300 Bielsko-Biała, adres e-mail: info@prosportowy.pl, nr telefonu: (+48) 33 496 40 64., zwaną dalej "Administratorem" i będącą jednocześnie Usługodawcą.
 1. Dane osobowe Klienta/Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016
 2. Dane osobowe Usługobiorców/Klientów Sklepu znajdujące się w formularzach rejestracyjnych przetwarzane będą przez Administratora wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych w Sklepie. Nadto mogą być one przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego i usług Sklepu oraz firmy.Administrator danych osobowych zobowiązuje się do zachowania przestrzegania tajemnicy związanej z danymi oraz ich należytego zabezpieczenia.
 3. Sklep nie sprzedaje, nie użycza, nie przekazuje danych osobowych Usługobiorców/Klientów innym osobom lub instytucjom, bez zgody Usługobiorcę. Przetwarzane przez Sklep dane osobowe Usługobiorcy/Klienta Sklep mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców/Klientów:
 • Imię i nazwisko, nazwa firmy,
 • Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),
 • Numer telefonu,
 • Adres e-mail.
 • Informacje o parametrach połączenia Usługobiorcy/Klienta ( stronę internetową, z której Usługobiorca/ Usługodawca wchodzi na stronę Usługodawcy; adres IP, datę i czas dostępu; przesłaną ilość danych; informacje na temat używanej przeglądarki i systemu operacyjnego). Informacje te służą administrowaniu Sklepu, analizie statystyki odwiedzin, rozpoznawania i rozwiązywania problemów serwisu, analizowaniu bezpieczeństwa serwisu. Informacje dotyczące IP Klientów/Usługobiorców mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa, na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.
 1. Dane osobowe Klientów/Usługobiorców, zbierane są przez Administratora:
 1. w celu rejestracji w Serwisie (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres dostawy, nr telefonu, adres e-mail)
 2. w celu składania i realizacji zamówienia (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres dostawy, nr telefonu, adres e-mail).
 3. przy wyrażeniu chęci korzystania z usługi Newslettera (adres e-mail),
 4. prowadzenia i funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym zbieranych automatycznie w toku wizyt w Sklepie Internetowym;
 5. marketingu Administratora
 1.   Korzystanie ze Sklepu, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu lub zawieranie Umów Sprzedaży towaru, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Każdy, kto podał swoje dane Usługodawcy ma prawo zwrócić się o uzyskanie do nich wglądu, o ich poprawienie, uaktualnienie, sprostowanie, czasowe lub stałe wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, a także może nieodpłatnie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych. Każdy ma też prawo do złożenia skargi organowi nadzorczemu. W Polsce organem nadzorczym jest URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
 2. Przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem Sklepu przyszły Usługobiorca jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.
 3. Na potrzeby realizacji sprzedaży, a także usług dostawy dane osobowe przechowujemy przez okres realizacji umowy. Dane te po tym okresie będą przechowywane w związku z obowiązkiem rozliczania się z przechowywania danych osobowych oraz na wypadek roszczeń, nie dłużej jednak niż 5 lat. 
 4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 6 i 7 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: info@prosportowy.pl

 

 

 

CIASTECZKA COOKIES

 

 1.  Pliki ciasteczka (ang. Cookies) są plikami, zapisywanymi i przechowywanymi na komputerze  Usługobiorcy/Klienta, tablecie lub smartphone podczas odwiedzania Sklepu Usługodawcy, lecz i również innych stron internetowych. Informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach serwisu internetowego.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu Usługobiorcy/Klienta Sklepu pliki cookies oraz mającym dostęp do nich jest Usługodawca MEGA SPORT A.K. STRYKOWSKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Bielsku-Białej, zarejestrowana przez SĄD REJONOWY w BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000246081, numer NIP: 5471971237, REGON: 072850120. Adres do doręczeń: ul. Grażyńskiego 40, 43-300 Bielsko-Biała, adres e-mail: info@megasportbielsko.pl, nr telefonu: (+48) 33 496 40 64.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do upodobań Usługobiorcy/klienta oraz jak najlepszego sposobu korzystania przez niego ze stron internetowych. Cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Usługobiorcy / Klienta serwisu internetowego i wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Usługodawca może również na ich podstawie tworzyć statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Usługobiorcy/Klienci Sklepu korzystają ze stron internetowych Sklepu. Pozwala to na ulepszanie ich struktury i zawartości, utrzymania sesji Usługobiorcy/Klienta Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Usługobiorca/Klient nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła. Pliki te pozwalają również na dostarczanie Usługobiorcą/Klientom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Usługodawca wykorzystuje poprzez Sklep następujące pliki cookies:
 1. a) sesyjne –są danymi niezbędnymi do utrzymania sesji w ramach bieżących działań Usługobiorcy/Klienta serwisu WWW. Informacje te przechowywany są wyłącznie w pamięci operacyjnej urządzenia końcowego Usługobiorcy/Klienta i pozostają w niej do momentu zakończenia sesji – zamknięcia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
 2. b) stałe- są informacjami, które przechowywane są pomiędzy poszczególnymi odwiedzinami serwisu internetowego przez Usługobiorcy/Klienta. Pliki te mogą zostać gromadzone w celu poznania sposobu korzystania ze Sklepu przez Usługobiorcę/Klienta, typach jego preferencji, liczbie odwiedzin i czasie wizyty. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy/Klienta lecz służą do analizy statystyk korzystania ze Sklepu.
 1. Usługobiorca/Klient Sklepu może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Usługobiorcy/Klienta Sklepu /serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Usługobiorcy, a tym samym Usługodawca przechowywać będzie informacje w urządzeniu końcowym Usługobiorcy/Klienta i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach  Sklepu Usługodawcy, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym poza tymi,  co do których dostęp wymaga logowania.