POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

DANE OSOBOWE

 

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu www. prosportowy.pl  jest Hertz Fitness Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Bielsku-Białej, zarejestrowaną przez SĄD REJONOWY w BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000737942, numer NIP: 5472204132, REGON: 380585210. Adres do doręczeń: ul. Grażyńskiego 40, 43-300 Bielsko-Biała, adres e-mail: [email protected], nr telefonu: (+48) 33 496 40 64., zwaną dalej "Administratorem" i będącą jednocześnie Usługodawcą.
 1. Dane osobowe Klienta/Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016
 2. Dane osobowe Usługobiorców/Klientów Sklepu znajdujące się w formularzach rejestracyjnych przetwarzane będą przez Administratora wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych w Sklepie. Nadto mogą być one przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego i usług Sklepu oraz firmy.Administrator danych osobowych zobowiązuje się do zachowania przestrzegania tajemnicy związanej z danymi oraz ich należytego zabezpieczenia.
 3. Sklep nie sprzedaje, nie użycza, nie przekazuje danych osobowych Usługobiorców/Klientów innym osobom lub instytucjom, bez zgody Usługobiorcę. Przetwarzane przez Sklep dane osobowe Usługobiorcy/Klienta Sklep mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców/Klientów:
 • Imię i nazwisko, nazwa firmy,
 • Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),
 • Numer telefonu,
 • Adres e-mail.
 • Informacje o parametrach połączenia Usługobiorcy/Klienta ( stronę internetową, z której Usługobiorca/ Usługodawca wchodzi na stronę Usługodawcy; adres IP, datę i czas dostępu; przesłaną ilość danych; informacje na temat używanej przeglądarki i systemu operacyjnego). Informacje te służą administrowaniu Sklepu, analizie statystyki odwiedzin, rozpoznawania i rozwiązywania problemów serwisu, analizowaniu bezpieczeństwa serwisu. Informacje dotyczące IP Klientów/Usługobiorców mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa, na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.
 1. Dane osobowe Klientów/Usługobiorców, zbierane są przez Administratora:
 • w celu rejestracji w Serwisie (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres dostawy, nr telefonu, adres e-mail)
 • w celu składania i realizacji zamówienia (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres dostawy, nr telefonu, adres e-mail).
 • przy wyrażeniu chęci korzystania z usługi Newslettera (adres e-mail),
 • prowadzenia i funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym zbieranych automatycznie w toku wizyt w Sklepie Internetowym;
 • marketingu Administratora
 • w celu realizacji usług płatniczych poprzez przekazanie Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
  • a. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  • b. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  • c. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 1. W celu realizacji usługi Twisto poprzez przekazanie Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 2. Korzystanie ze Sklepu, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu lub zawieranie Umów Sprzedaży towaru, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Każdy, kto podał swoje dane Usługodawcy ma prawo zwrócić się o uzyskanie do nich wglądu, o ich poprawienie, uaktualnienie, sprostowanie, czasowe lub stałe wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, a także może nieodpłatnie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych. Każdy ma też prawo do złożenia skargi organowi nadzorczemu. W Polsce organem nadzorczym jest URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
 3. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
 • a) ING Bank Śląski S.A.
 • b) Twisto Polska sp. z o.o.  

Przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem Sklepu przyszły Usługobiorca jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu. Na potrzeby realizacji sprzedaży, a także usług dostawy dane osobowe przechowujemy przez okres realizacji umowy. Dane te po tym okresie będą przechowywane w związku z obowiązkiem rozliczania się z przechowywania danych osobowych oraz na wypadek roszczeń, nie dłużej jednak niż 5 lat. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 6 i 7 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: [email protected] 

 

CIASTECZKA COOKIES

 

 1. Pliki ciasteczka (ang. Cookies) są plikami, zapisywanymi i przechowywanymi na komputerze  Usługobiorcy/Klienta, tablecie lub smartphone podczas odwiedzania Sklepu Usługodawcy, lecz i również innych stron internetowych. Informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach serwisu internetowego.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu Usługobiorcy/Klienta Sklepu pliki cookies oraz mającym dostęp do nich jest Usługodawca Hertz Fitness Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Bielsku-Białej, zarejestrowaną przez SĄD REJONOWY w BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000737942, numer NIP: 5472204132, REGON: 380585210. Adres do doręczeń: ul. Grażyńskiego 40, 43-300 Bielsko-Biała, adres e-mail: [email protected], nr telefonu: (+48) 33 496 40 64.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do upodobań Usługobiorcy/klienta oraz jak najlepszego sposobu korzystania przez niego ze stron internetowych. Cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Usługobiorcy / Klienta serwisu internetowego i wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Usługodawca może również na ich podstawie tworzyć statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Usługobiorcy/Klienci Sklepu korzystają ze stron internetowych Sklepu. Pozwala to na ulepszanie ich struktury i zawartości, utrzymania sesji Usługobiorcy/Klienta Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Usługobiorca/Klient nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła. Pliki te pozwalają również na dostarczanie Usługobiorcą/Klientom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Usługodawca wykorzystuje poprzez Sklep następujące pliki cookies:
 • a) sesyjne –są danymi niezbędnymi do utrzymania sesji w ramach bieżących działań Usługobiorcy/Klienta serwisu WWW. Informacje te przechowywany są wyłącznie w pamięci operacyjnej urządzenia końcowego Usługobiorcy/Klienta i pozostają w niej do momentu zakończenia sesji – zamknięcia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
 • b) stałe- są informacjami, które przechowywane są pomiędzy poszczególnymi odwiedzinami serwisu internetowego przez Usługobiorcy/Klienta. Pliki te mogą zostać gromadzone w celu poznania sposobu korzystania ze Sklepu przez Usługobiorcę/Klienta, typach jego preferencji, liczbie odwiedzin i czasie wizyty. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy/Klienta lecz służą do analizy statystyk korzystania ze Sklepu.
 1. Usługobiorca/Klient Sklepu może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Usługobiorcy/Klienta Sklepu /serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Usługobiorcy, a tym samym Usługodawca przechowywać będzie informacje w urządzeniu końcowym Usługobiorcy/Klienta i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach  Sklepu Usługodawcy, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym poza tymi,  co do których dostęp wymaga logowania.
 2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). 
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuj Więcej informacji Odrzuć